ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (PCR)

Leiden factor
Prothrombin
MHTFR
Cambridge

Apo E
Apo B

Factor VI±HR2
Factor YR1 HTHFB