ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ελληνικό δίκτυο του Ιδρύματος Anna Lindh με ανάδοχο ερευνητικού έργου τον Πολιτιστικό Οργανισμό Μακεδονίας Θράκης ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ και στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσεων (NES-2 Cycle) του ελληνικού δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Anna Lindh διεξάγει έρευνα αναφορικά με την Εννοιολογική και πραγματολογική ανάλυση των θεματικών προτεραιοτήτων του Δικτύου σε σχέση με το εθνικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εκπαίδευσης της νέας γενιάς.
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να γίνει μία εκτίμηση του κοινωνικοπολιτικού υποβάθρου σε εθνικό επίπεδο στον Τομέα της Εκπαίδευσης των Νέων μας. Μέρος αυτής, είναι ο βαθμός ικανοποίησης και θετικά προσκείμενης συμπεριφοράς των νέων στις καθημερινές κοινωνικές προκλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση τους συνδέεται στενά με το οικογενειακό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, θα συμπεριληφθεί ως δείκτης ποιότητας της στρατηγικής πολιτικής που εφαρμόζεται σήμερα στις εκπαιδευτικές, σχολικές και μαθησιακές κοινότητες.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Για την παρούσα έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγια εκτίμησης της ικανοποίησης των νέων από την κοινωνική τους πραγματικότητα και θετικής τους στάσης προς τη ζωή.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Άτομα νεαρής ηλικίας από 13 έως 30 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα πάνω από τρία χρόνια
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
προς συμπλήρωση: https://forms.gle/twByXc3VVKhKyrTE6 
Αναφορά στη συνεισφορά σας
Φορείς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επιτυχία της παρούσας μελέτης θα αναφερθούν ονομαστικά στη σχετική έκθεση που θα αποδοθεί στο Ίδρυμα Anna Lindh και θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση εκτίμησης από τον ανάδοχο του έργου.
Ημερομηνία Λήξης Συλλογής Δεδομένων:
10 Φλεβάρη 2024
Υποστήριξη
ΔΙασυλλογικό Συμβούλιο Νεολαίας
Το Διασυλλογικό Συμβούλιο Νεολαίας απαρτίζεται από τους φορείς:
-ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΥΟΣΜΟΥ
– ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
– ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ”