ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

Total antioxidant status (TAS)
Total antioxidant capacity (TAC)
Oxygen free radicals scavenging D-roms test
Anti-inflammatory activity (prostanoids detection-TXA2, TXB
Antiplatelet-antithrombotic activity (agreggometry)