Δυο πρωτοποριακές έρευνες παρουσιάστηκαν και δημοσιεύθηκαν στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ηλεκτομαγνητικών Πεδίων (ΗΜΠ) τον Οκτώβριο του 2006.

Η μια σχετίζεται με τις κυτταροτοξικές δράσεις του σύμπλοκου μερκαπτονικοτινικού οξέως σε επίμυες Wistar in vitro και ταυτόχρονη έκθεση σε χαμηλής έντασης ΗΜΠ.

Υπήρχε ένδειξη για συνέργια με τα ΗΜΠ. Η δεύτερη παρουσίασε τις δράσεις των ΗΜΠ σε καρκινικές σειρές των επίμυων Wistar.